​Qafas Legali li jirrigwarda l-Protezzjoni tad-Data Personali u

Karta tad-Drittijiet Fundamentali

Id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali huwa dritt fundamentali u wieħed mill-valuri ċentrali tal-Unjoni Ewropea (“UE”). Huwa minqux fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali (“il-Karta”). Skont il-Karta, kull persuna għandha jkollha d-dritt għall-protezzjoni ta’ data personali li tirrigwardaha (l-Artikolu 8(1)).

Il-Karta saret legalment vinkolanti bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Liżbona li ta lill-Karta l-istess valur legali bħat-trattati kostituzzjonali tal-UE.

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

L-Artikolu 16(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (“TFUE”) jipprevedi li kull persuna għandha dritt għall-protezzjoni tad-data personali li tirrigwardaha. L-UE hija unika billi tipprovdi obbligu kostituzzjonali li jiġu stabbiliti regoli dwar il-protezzjoni tad-data għall-ipproċessar ta’ data personali.

Regolament tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data

Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d- Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE
(“EUDPR”).

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri: Regoli Interni

 1. Restrizzjonijiet ta’ ċerti drittijiet tas-suġġetti tad-data

  Id-Deċiżjoni Nru 42/2021 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri li tadotta regoli interni dwar restrizzjonijiet ta’ ċerti drittijiet tas-suġġetti tad-data fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali fil-qafas tal-attivitajiet imwettqa mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.

 2. Regoli ta’ implimentazzjoni tal-UPD

  Id-Deċiżjoni Nru 40/2021 li tadotta regli ta’ implimentazzjoni dwar l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data skont l-Artikolu 45(3) EUDPR.

Referenzi relevanti oħra rigward il-protezzjoni tal-privatezza u tad-data personali

 • Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data jew “GDPR”).

 • Id-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li tħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI (id-“Direttiva LED”).

 • Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (“Direttiva dwar l-e-Privatezza”)

 • Il-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali u b’mod partikolari l-Artikolu 8, li jqis li l-għan tal-Kunsill tal-Ewropa huwa li jirrikonoxxi, iżomm u jipproteġi d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali bħad-dritt għar-rispett għall-ħajja privata.

 • Il-Konvenzjoni 108 tal-Kunsill tal-Ewropa tat-28 ta’ Jannar 1981 għall-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali. Fl-2018, il-Kunsill tal-Ewropa mmodernizza l-konvenzjoni, billi adotta l-Konvenzjoni 108+.


Български  
Español  
Čeština  
Dansk  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Hrvatski  
Italiano  
Latviešu valoda  
Lietuvių kalba  
Magyar  
Nederlands  
Polski  
Português  
Română  
Slovenčina  
Slovenščina  
Suomi  
Svenska  

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1