​Ramy prawne dotyczące ochrony danych osobowych

Karta praw podstawowych

Prawo do ochrony danych osobowych należy do praw podstawowych i jest jedną z zasadniczych wartości Unii Europejskiej (UE). Zostało zapisane w unijnej Karcie praw podstawowych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Karty każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych, które jej dotyczą.

Karta stała się prawnie wiążąca w momencie wejścia w życie Traktatu z Lizbony z dniem 1 grudnia 2009 r., w którym przyznano jej taką samą moc prawną jak unijnym traktatom konstytucyjnym.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących. UE jest w tym względzie światowym wyjątkiem – przewidziała konstytucyjny obowiązek ustanowienia przepisów ochrony danych na potrzeby przetwarzania danych osobowych.

Unijne rozporządzenie o ochronie danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (rozporządzenie EUDPR).

Europejski Trybunał Obrachunkowy – przepisy wewnętrzne

 1. Ograniczenia pewnych praw przysługujących osobom, których dane dotyczą

  Decyzja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 42/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia przepisów wewnętrznych dotyczących ograniczeń części praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach działalności Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

 2. Przepisy wykonawcze dotyczące inspektora ochrony danych

  Decyzja nr 40/2021 w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących inspektora ochrony danych zgodnie z art. 45 ust. 3 rozporządzenia EUDPR

Inne odniesienia do istotnych przepisów dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW

 • Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej)

 • Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, mająca realizować cel Rady Europy, jakim jest uznanie, utrzymanie i ochrona praw człowieka i podstawowych wolności, w tym prawa do poszanowania życia prywatnego (ze szczególnym uwzględnieniem art. 8)

 • Konwencja Rady Europy nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. W 2018 r. Rada Europy zaktualizowała konwencję, przyjmując konwencję 108+.


Български  
Español  
Čeština  
Dansk  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Hrvatski  
Italiano  
Latviešu valoda  
Lietuvių kalba  
Magyar  
Malti  
Nederlands  
Português  
Română  
Slovenčina  
Slovenščina  
Suomi  
Svenska  

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1