​Cadrul juridic pentru protecția datelor cu caracter personal

Carta drepturilor fundamentale

Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental și constituie una dintre valorile esențiale ale Uniunii Europene (UE). El este consacrat în Carta drepturilor fundamentale a UE (denumită în continuare „carta”). Potrivit acesteia, orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

Carta a devenit obligatorie din punct de vedere juridic odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, care i-a conferit aceeași valoare juridică pe care o au tratatele constitutive ale UE.

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

La articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), se prevede că orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc. UE este singura jurisdicție din lume în care adoptarea unor norme de protecție a datelor la prelucrarea datelor cu caracter personal a devenit o obligație constituțională.

Regulamentul general al UE privind protecția datelor

Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (RPDUE).

Curtea de Conturi Europeană: norme interne

 1. Restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate

  Decizia nr. 42/2021 a Curții de Conturi Europene din 20 mai 2021 de adoptare a normelor interne privind restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților desfășurate de Curtea de Conturi Europeană.

 2. Norme de punere în aplicare privind responsabilul cu protecția datelor

  Decizia nr. 40/2021 de adoptare a normelor de punere în aplicare privind responsabilul cu protecția datelor în temeiul articolului 45 alineatul (3) din RPDUE.

Alte trimiteri relevante privind protejarea confidențialității și a datelor cu caracter personal

 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor sau RGPD).

 • Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (Directiva privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii).

 • Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și a comunicațiilor electronice).

 • Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și, în special, articolul 8, având în vedere că scopul Consiliului Europei este de a recunoaște, a menține și a proteja drepturile omului și libertățile fundamentale, cum ar fi dreptul la respectarea vieții private.

 • Convenția nr. 108 a Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. În 2018, Consiliul Europei a modernizat convenția, adoptând Convenția 108+.


Български  
Español  
Čeština  
Dansk  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Hrvatski  
Italiano  
Latviešu valoda  
Lietuvių kalba  
Magyar  
Malti  
Nederlands  
Polski  
Português  
Slovenčina  
Slovenščina  
Suomi  
Svenska  

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1