​Právny rámec pre ochranu osobných údajov

Charta základných práv

Právo na ochranu osobných údajov je základným právom a jednou zo základných hodnôt Európskej únie (). Je zakotvené v Charte základných práv EÚ (ďalej len „charta“). V súlade s ňou má každý právo na ochranu osobných údajov (článok 8 ods. 1).

Charta sa stala právne záväznou nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy dňa 1. decembra 2009, na základe ktorej dostala rovnakú právnu váhu ako ústavné zmluvy EÚ.

Zmluva o fungovaní Európskej únie

V článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) ​sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov. EÚ je jedinečná v tom, že zaviedla ústavnú povinnosť stanoviť pravidlá ochrany údajov pre spracovanie osobných údajov.

Nariadenie EÚ o ochrane údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (EUDPR).

Európsky dvor audítorov: interné pravidlá

 1. Obmedzenia niektorých práv dotknutých osôb

  Rozhodnutie Európskeho dvora audítorov č. 42-2021 z 20. mája 2021, ktorým sa prijímajú vnútorné pravidlá týkajúce sa obmedzení niektorých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci činností vykonávaných Európskym dvorom audítorov.

 2. Vykonávacie predpisy týkajúce sa zodpovednej osoby pre ochranu údajov

  Rozhodnutie č. 40-2021 ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy týkajúce sa zodpovednej osoby pre ochranu údajov podľa článku 45 ods. 3 EUDPR.

Iné dôležité referenčné dokumenty týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR).

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách).

 • Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a najmä článok 8 vzhľadom na to, že cieľom Rady Európy je uznať, zachovávať a chrániť ľudské práva a základné slobody, ako je právo na rešpektovanie súkromného života.

 • Dohovor Rady Európy č. 108 z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov. V roku 2018 Rada Európy dohovor aktualizovala a prijala Dohovor 108+.


Български  
Español  
Čeština  
Dansk  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Hrvatski  
Italiano  
Latviešu valoda  
Lietuvių kalba  
Magyar  
Malti  
Nederlands  
Polski  
Português  
Română  
Slovenščina  
Suomi  
Svenska  

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1