​Pravni okvir za varstvo osebnih podatkov

Listina EU o temeljnih pravicah

Pravica do varstva osebnih podatkov je temeljna pravica in ena od temeljnih vrednot Evropske unije (EU). Zapisana je v Listini EU o temeljnih pravicah (Listina). Na podlagi Listine ima vsakdo pravico do varstva osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (člen 8(1)).

Pogodba o delovanju Evropske unije

V členu 16(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je določeno, da ima vsakdo pravico do varstva osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. EU je edina, ki je določitev pravil o varstvu podatkov pri obdelavi osebnih podatkov uvedla kot ustavno obveznost.

Uredba EU o varstvu podatkov

Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 a Sklepa št. 1247/2002/ES (uredba o varstvu podatkov).

Evropsko računsko sodišče: notranja pravila

 1. Omejitve nekaterih pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

  Sklep št. 42-2021 o sprejetju notranjih pravil glede omejitev nekaterih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru dejavnosti, ki jih izvaja Evropsko računsko sodišče.

 2. Izvedbena pravila pooblaščene osebe za varstvo podatkov

  Decision No 40/2021 adopting implementing rules concerning the Data Protection Officer pursuant to Article 45(3) EUDPR.

Druge relevantne reference v zvezi z varstvom zasebnosti in osebnih podatkov

 • Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

 • Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (direktiva o kazenskem pregonu).

 • Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah).

 • Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti člen 8, glede na to, da je cilj Sveta Evrope priznavanje, ohranjanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot je pravica do spoštovanja zasebnosti.

 • Konvencija 108 Sveta Evrope z dne 28. januarja 1981 o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov. Leta 2018 je Svet Evrope konvencijo posodobil in sprejel Konvencijo 108+.


Български  
Español  
Čeština  
Dansk  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Hrvatski  
Italiano  
Latviešu valoda  
Lietuvių kalba  
Magyar  
Malti  
Nederlands  
Polski  
Português  
Română  
Slovenčina  
Suomi  
Svenska  
​​

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1