​Rättslig ram för skydd av personuppgifter

Stadgan om de grundläggande rättigheterna

Rätten till skydd av personuppgifter är en grundläggande rättighet och ett av de centrala värdena för Europeiska unionen (EU). Det fastslås i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna (stadgan). Enligt stadgan har var och en rätt till skydd av sina personuppgifter (artikel 8.1).

Stadgan blev rättsligt bindande när Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009, vilket gav den samma rättsverkan som EU:s konstitutionella fördrag.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

I artikel 16.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) anges att var och en har rätt till skydd av sina personuppgifter. EU är unikt vad gäller den konstitutionella skyldigheten att fastställa dataskyddsregler för behandling av personuppgifter.

EU:s dataskyddsförordning

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och Sklepa št. 1247/2002/ES (dataskyddsförordningen).

Europeiska revisionsrätten: Interna regler

 1. Begränsningar av vissa av de rättigheter som registrerade har

  Europeiska revisionsrättens beslut nr 42–2021 av den 20 maj 2021 om antagande av interna regler om begränsningar av vissa rättigheter som registrerade har i samband med behandling av personuppgifter inom ramen för Europeiska revisionsrättens verksamhet.

 2. Genomförandebestämmelser för dataskyddsombudet

  Beslut nr 40–2021 om antagande av genomförandebestämmelser rörande dataskyddsombudet enligt artikel 45.3 i dataskyddsförordningen.

Andra relevanta referenser vad gäller integritetsskydd och skydd av personuppgifter

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning eller dataskyddsförordningen).

 • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (dataskyddsdirektivet).

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation).

 • Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, särskilt artikel 8, med hänsyn till att Europarådets mål är att erkänna, bevara och skydda mänskliga rättigheter och grundläggande fri- och rättigheter såsom rätten till respekt för privatlivet.

 • Europarådets konvention nr 108 av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter. 2018 uppdaterade Europarådet konventionen och antog konvention nr 108+.


Български  
Español  
Čeština  
Dansk  
Deutsch  
Eesti keel  
Ελληνικά  
English  
Français  
Gaeilge  
Hrvatski  
Italiano  
Latviešu valoda  
Lietuvių kalba  
Magyar  
Malti  
Nederlands  
Polski  
Português  
Română  
Slovenčina  
Slovenščina  
Suomi  

European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1