Curtea de Conturi Europeană („Curtea”) se supune obligațiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/1725(opens in new window) („RPDUE”).

În conformitate cu articolul 43 alineatul (1) din RPDUE, Curtea a numit o persoană drept „responsabil cu protecția datelor”. Principala sarcină a acestei persoane este de a acționa în mod independent pentru a se asigura că RPDUE este aplicat în cadrul Curții.

Printre sarcinile responsabilului cu protecția datelor se numără:

 • informarea și consilierea persoanelor responsabile cu prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv a (sub)contractanților și a personalului, cu privire la obligațiile și drepturile lor în materie de protecție a datelor;

 • monitorizarea respectării RPDUE și a altor acte legislative ale UE care conțin dispoziții referitoare la protecția datelor, inclusiv a normelor interne;

 • monitorizarea respectării politicilor și a procedurilor Curții în materie de protecție a datelor, inclusiv a alocării responsabilităților;

 • sensibilizarea și formarea personalului implicat în operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal;

 • desfășurarea sau organizarea de audituri cu scopul de a verifica respectarea de către Curte a obligațiilor în materie de protecție a datelor;

 • asigurarea faptului că persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate sunt informate cu privire la drepturile care le revin în temeiul RPDUE;

 • furnizarea de consiliere în cazul în care este necesară o notificare sau o comunicare ca urmare a unei încălcări a securității datelor cu caracter personal;

 • furnizarea de consiliere atunci când are loc o evaluare a impactului asupra protecției datelor, monitorizarea realizării acestei evaluări și consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) în cazul în care există îndoieli cu privire la necesitatea efectuării unei evaluări a impactului asupra protecției datelor;

 • furnizarea de consiliere cu privire la necesitatea unei consultări prealabile a Autorității Europene pentru Protecția Datelor, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal prezintă un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice și operatorul de date consideră că acest risc nu poate fi atenuat prin mijloace rezonabile având în vedere tehnologiile disponibile și costurile de implementare;

 • furnizarea de răspunsuri la solicitările adresate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor;

 • garantarea faptului că operațiunile de prelucrare nu afectează negativ drepturile și libertățile persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate.

Responsabilul cu protecția datelor poate adresa recomandări practice vizând îmbunătățirea protecției datelor în cadrul Curții de Conturi Europene.

Comitetul pentru personal, operatorii de date, persoanele împuternicite de către operatori, membrii personalului Curții și orice altă persoană fizică pot consulta responsabilul cu protecția datelor cu privire la orice aspect legat de interpretarea sau de aplicarea RPDUE, fără să recurgă la canalele oficiale.

Responsabilul cu protecția datelor poate să cerceteze probleme și fapte legate direct de sarcinile sale, din proprie inițiativă sau la cererea oricărei persoane, și prezintă un raport persoanei care a solicitat cercetarea.

Nimeni nu poate suferi un prejudiciu pentru că a contactat responsabilul cu protecția datelor în legătură cu o încălcare prezumată a dispozițiilor RPDUE sau a altor norme în materie de protecție a datelor.

Registrul activităților de prelucrare

Responsabilul cu protecția datelor ține, de asemenea, un registru al tuturor activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de Curte, registru care trebuie să conțină informații ce explică scopul și condițiile operațiunilor de prelucrare.

Ziua Protecției Datelor

La , Consiliul Europei a adoptat Convenția nr. 108(opens in new window), primul instrument internațional cu caracter juridic obligatoriu referitor la protecția datelor. Pentru a celebra acest moment de referință, statele membre ale Consiliului Europei, precum și instituțiile, agențiile și organele UE sărbătoresc în fiecare an, la Ziua Protecției Datelor. Scopul acestei celebrări, cunoscută la nivel mondial și sub denumirea de Ziua Confidențialității Datelor, este de a sensibiliza publicul și de a promova bunele practici în materie de protecție a vieții private și a datelor.

Curtea de Conturi Europeană

Elena MAPELLE

Responsabila cu protecția datelor

K1 233

12, Rue Alcide de Gasperi

L-1615 LUXEMBOURG

Tel: (+352) 4398-47777

E-mail: eca-data-protection@eca.europa.eu​

Was this page useful?

Thank you for your feedback
Sorry to hear that. Please report the issue so we can improve our website
Thank you for the information. We will investigate the issue.
What type of issue would you like to report?