Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад № 03/2018: Одит на процедурата при макроикономически дисбаланси (ПМД)

Bulgarian icpdf.png 2 MB
23.01.2018

Сметната палата направи проверка на изпълнението на процедурата при макроикономически дисбаланси (ПМД) от страна на Комисията. Тази процедура има за цел да открива, предотвратява и преодолява макроикономически дисбаланси, които биха могли да повлияят неблагоприятно върху икономическата стабилност в дадена страна от ЕС, в еврозоната или в целия Европейски съюз. Сметната палата установи, че като цяло ПМД е добре разработена, но Комисията не я прилага по начин, който да гарантира ефективно предотвратяване и коригиране на дисбалансите. Класификацията на държавите членки с дисбаланси не е прозрачна, задълбоченият анализ на Комисията е станал по-малко видим, въпреки доброто си качество, и липсва публична осведоменост относно процедурата и последиците от нея. Сметната палата отправя няколко препоръки към Комисията за съществено подобряване на определени аспекти на осъществяваното от нея управление и за отдаване на по-голямо значение на ПМД.