Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад № 32/2018: Извънреден доверителен фонд на Европейския съюз за Африка — гъвкав, но без достатъчна насоченост

Bulgarian icpdf.png 2 MB
05.12.2018

Извънредният доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и преодоляване на първопричините за незаконната миграция и разселването на хора в Африка (наричан по-нататък „ИДФЕС за Африка“) има за цел да насърчи стабилността и да спомогне за по-доброто управление на миграцията чрез преодоляване на първопричините за дестабилизацията, насилственото разселване и незаконната миграция. Фондът подпомага дейности в 26 държави в три региона на Африка — Сахел и езерото Чад, Африканския рог и Северна Африка. В своя одит Сметната палата провери дали ИДФЕС за Африка е бил планиран добре и дали се прилага ефективно. Заключението на Сметната палата е, че той е гъвкав инструмент, но като се имат предвид безпрецедентните предизвикателства, пред които е изправен, неговото планиране би следвало да бъде по-целенасочено. В сравнение с традиционните инструменти, фондът е бил по-бърз при стартирането на проекти, но среща сходни предизвикателства като при традиционните инструменти, които водят до забавяния на тяхното изпълнение. Одитираните проекти бяха на ранен етап, но бяха започнали да дават конкретни резултати.