Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 02/2020: Инструментът за МСП в действие – ефективна и иновативна програма, изправена пред предизвикателства

Bulgarian icpdf.png 3 MB
22.01.2020

С предвидените 3 млрд. евро за периода 2014—2020 г. инструментът на ЕС за МСП има за цел да подкрепя иновациите в МСП и стартиращите предприятия, като запълва липсата от финансиране и увеличава търговската реализация на резултатите от научните изследвания.

Сметната палата разгледа въпроса дали инструментът за МСП реализира очакваните ползи. Като цяло одиторите заключиха, че той предоставя ефективна подкрепа на МСП при разработването на техните проекти за иновации и че „марката ЕС“ помага на предприятията да привличат допълнителни инвестиции. Комисията управлява инструмента компетентно.

Сметната палата препоръчва обаче да се подобрят насочването към бенефициентите, географския обхват и подбора на проектите. Може също така да се направи повече за привличането на допълнително финансиране, което би спомогнало за реализирането на иновативни проекти на пазара.

Тъй като инструментът за МСП за периода 2021—2027 г. е преработен като част от Европейския съвет по иновациите (ЕСИ), Сметната палата препоръчва, по-конкретно с цел запазването на аспекти от неговата концепция, да се подобрят подборът на проекти и услугите за ускоряване на развитието на предприятията и да се създадат полезни взаимодействия с други финансови инструменти.

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.