Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 05/2020: Устойчиво използване на продукти за растителна защита — налице е ограничен напредък при измерването и намаляването на рисковете

Bulgarian icpdf.png 2 MB
05.02.2020

Продуктите за растителна защита (ПРЗ) представляват пестициди, които се използват за защита на растителните култури. Създадената от ЕС рамка цели да постигне устойчива употреба на продуктите за растителна защита, като ограничи рисковете и въздействието върху здравето на хората и върху околната среда и насърчи прилагането на интегрирано управление на вредителите. Сметната палата установи, че Комисията и държавите членки са предприели действия за насърчаване на устойчивото използване на ПРЗ, но напредъкът при измерването и намаляването на свързаните с тях рискове е ограничен. Прилагането на интегрирано управление на вредителите е задължително за земеделските стопани, но не е изискване при осъществяването на плащанията в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП) и спазването му е слабо. Наличните статистически данни на ЕС и новите показатели за риска не отразяват доколко успешна е политиката за постигане на устойчиво използване на ПРЗ. Сметната палата отправи препоръки, свързани с проверката на интегрираното управление на вредителите на равнището на земеделското стопанство, подобряването на статистиката за продуктите за растителна защита и разработването на по-добри показатели за риска.

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.