Opinion|84856f80-329c-401b-b891-eca6d7bb6985;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Становище № 3/2020

Bulgarian icpdf.png 2 MB
15.04.2020

(съгласно член 287, параграф 4 и член 322, параграф 1, буква а) от ДФЕС)относно предложение 2020/0054(COD) за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Регламент (ЕС) № 1301/2013 по отношение на специфичните мерки за предоставяне на изключителна гъвкавост за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на разпространението на пандемията от COVID-19.