Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 10/2020: Транспортни инфраструктури в ЕС — необходимо е ускорено изпълнение на мегапроектите, за да се постигнат в срок ефектите от изградената мрежа

Bulgarian icpdf.png 9 MB
16.06.2020

ЕСП извърши одит на управлението на Комисията на осем трансгранични мегапроекта в тринадесет държави членки. Това са основни липсващи връзки, необходими за свързване на националните мрежи, така че да се създадат непрекъснати европейски транспортни коридори. Общата приблизителна стойност на избраните водещи транспортни инфраструктури е 54 млрд. евро, от които ЕС вече е изплатил 3,4 млрд. евро.

ЕСП установи, че има малка вероятност основната мрежа да започне да функционира до 2030 г., както е било планирано през 2013 г. Закъсненията при изграждането и въвеждането в експлоатация на тези мегапроекти излагат на риск ефективното функциониране на пет от деветте коридора на TEN-T. Установихме примери на слабо планиране и неефективно изпълнение. Въпреки че в надзора на Комисията за навременно завършване на мрежата има слабости и той се осъществява дистанционно, Комисията разполага с инструмент, който може да се доразвие, за да се подобри изпълнението.

За да се подобри доброто финансово управление на тези инвестиции на стойност милиарди евро, ЕСП отправя редица препоръки за тяхното дългосрочно планиране, управление и надзор.

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.

 

 

Podcasts:

Балтийска железопътна ос (EN)

Лион – Торино (EN)

Планински тунел Бренер (EN)

Постоянна връзка Фемарн – Белт (EN)

Basque Y и нейната връзка с Франция (EN)

Канал Сена — Северна Европа (основен компонент на връзката Сена — Шелда) (EN)

Магистрала А1 (EN)

Железопътна линия Е59 (EN)