Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Годишни доклади за финансовата 2019 година

Bulgarian icpdf.png 9 MB
10.11.2020

Всяка година ЕСП извършва одит на приходите и разходите на бюджета на ЕС и изразява своето становище относно надеждността на годишните отчети, както и относно съответствието на приходните и разходните операции с приложимите правила и разпоредби.

През 2019 г. разходите на ЕС възлизат на 159,1 млрд. евро. Тези суми се равняват на 1 % от брутния национален доход на ЕС и представляват около 2 % от общия размер на публичните разходи на държавите членки на ЕС. Бюджетът на ЕС се приема ежегодно (в контекста на седемгодишните финансови рамки) от Европейския парламент и от Съвета. 2019 г. е предпоследната година от настоящия седемгодишен бюджет.

Правилното разходване на бюджета е отговорност предимно на Европейската комисия, както и на другите институции и органи на ЕС. За около две трети от разходите обаче — основно в областите „Природни ресурси“ и „Сближаване“ — тази отговорност е споделена с държавите членки.

ЕСП тества извадки от операции, за да достигне до статистически обоснована оценка за размера на грешките в областта на приходите и различните разходни области („процент грешки“).