Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 19/2020: Цифровизация на промишлеността в ЕС — амбициозна инициатива, чийто успех зависи от непрекъснатите усилия на ЕС, националните правителства и предприятията

Bulgarian icpdf.png 4 MB
22.09.2020

Цифровизацията се свързва с по-високи резултати от търговската дейност, но предприятията в ЕС не се възползват пълноценно от напредналите технологии за иновации. През 2016 г. Комисията постави началото на инициативата „Цифровизиране на европейската промишленост“, която цели да насърчи конкурентоспособността на ЕС в областта на цифровите технологии и да създаде условия всяко предприятие в Европа да може да се възползва в пълна степен от цифровите иновации.

ЕСП установи, че стратегията на Комисията за подкрепа на цифровизирането на европейската промишленост е поставена на солидна основа и се подкрепя от държавите членки, но е повлияла слабо на стратегиите на повечето от посетените за одита държави членки и не съдържа информация за очакваните крайни ефекти. Комисията е провела редица дейности в подкрепа на създаването и функционирането на центрове за цифрови иновации (ЦЦИ) в държавите членки. Те обаче са получили ограничена помощ от по-голямата част от посетените държави членки.

Предпоставка за развитието на цифровизацията е наличието на добре развита система за широколентови връзки. През последните години е постигнат напредък, но вероятно не всички държави членки ще постигнат целите на ЕС за 2020 г. по отношение на широколентовия достъп, а постигането на целите за 2025 г. ще бъде още по-голямо предизвикателство.

ЕСП препоръчва на Комисията и държавите членки да предприемат допълнителни действия по отношение на финансирането, мониторинга, ЦЦИ и широколентовите връзки.