Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 24/2020: Контрол върху концентрациите в ЕС и антитръстови производства на Комисията — надзорът върху пазара трябва да се засили

Bulgarian icpdf.png 3 MB
19.11.2020

В своите антитръстови производства Комисията налага изпълнението на правилата на ЕС в областта на конкуренцията заедно с националните органи по конкуренция (НОК). Тя е задължена също така да прави преглед на сливанията на дружества, които са от значение за вътрешния пазар на ЕС.

По време на този одит Сметната палата провери доколко ефективно Комисията е откривала нарушения и е налагала правилата на ЕС в областта на конкуренцията по отношение на концентрациите и антитръстовите практики и как си е сътрудничила с националните органи по конкуренция. Сметната палата разгледа също така начина, по който Комисията оценява собствените си резултати и докладва за тях.

Установихме, че решенията на Комисията са разрешили редица проблеми, свързани с конкуренцията. Поради ограничение на ресурсите обаче капацитетът за мониторинг на пазарите и за откриване на антитръстови случаи е бил ограничен. Увеличаващият се обем от данни, които трябва да се обработват, и появата на цифрови пазари усложняват разследванията и все още не са преодолени всички предизвикателства. Сътрудничеството с НОК е добро, но отделни аспекти биха могли да бъдат по-добре координирани. Също така е необходимо да се подобри начинът, по който Комисията оценява и докладва за резултатите от своята дейност.

Сметната палата отправя препоръки, които имат за цел да помогнат на Комисията да подобри капацитета си за откриване на нарушения и за правоприлагане в областта на конкуренцията, да си сътрудничи по-тясно с НОК и да подобри докладването за резултатите. Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.