Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Специален доклад 25/2020: Съюзът на капиталовите пазари — бавно начало към постигането на амбициозна цел

Bulgarian icpdf.png 4 MB
11.11.2020

Системата на ЕС за финансиране на реалната икономика се базира основно на заеми и поради това разчита в голяма степен на банките. В този контекст през 2015 г. Комисията стартира план за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари (СКП), за да насърчи развитието на капиталовите пазари в ЕС и тяхната интеграция, както и за да осигури алтернативни източници на финансиране за бизнеса — МСП и други. Планът за действие предвижда редица мерки, много от които изискват сътрудничество между участниците на пазара, държавите членки и европейските институции. Европейската сметна палата (ЕСП) установи, че Комисията е отбелязала известни стъпки към постигане на целта си за изграждане на СКП, но към момента не е успяла да предизвика значим напредък с мерките, които може да предприеме в рамките на правомощията си. ЕСП препоръчва на Комисията да предложи добре насочени действия за допълнително улесняване на достъпа на МСП до капиталовите пазари, да насърчи по-развити и по-добре интегрирани местни капиталови пазари, да предприеме мерки за преодоляване на основните трансгранични пречки пред инвестициите, да разработи специфични цели и основни мерки и да развие система за мониторинг на изпълнението на СКП.

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.