Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 26/2020: Действията на ЕС за опазване на морската среда са с широк обхват, но без задълбоченост

Bulgarian icpdf.png 8 MB
26.11.2020

ЕС продължава да бъде изправен пред предизвикателството, свързано със загубата на морското биологично разнообразие и местообитанията в европейските морета. В настоящия доклад Сметната палата (ЕСП) провери по какъв начин това предизвикателство е взето предвид от ключови политики и разходни програми на ЕС в някои части на Атлантическия океан и Средиземно море.

Въпреки че съществува рамка за опазване на морската среда, действията на ЕС не са довели до възстановяване до добро екологично състояние на моретата, нито до устойчив риболов във всички морета. Правилата на ЕС за опазване не са довели до възстановяване на значими екосистеми и местообитания; морските защитени територии осигуряват ограничена защита; механизмите за координиране на политиката в областта на рибарството с тази в областта на околната среда на практика се използват рядко; относително малко от наличните средства се използват за мерки за опазване.

Въпреки че се наблюдава измеримо подобрение на рибните запаси в Атлантическия океан, в Средиземно море случаят не е такъв.

Сметната палата препоръчва на Комисията да намери решение на тези проблеми заедно с държавите членки.

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.