Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 03/2021: Обмен на данъчна информация в ЕС — солидна основа, пропуски в изпълнението

Bulgarian icpdf.png 4 MB
26.01.2021

Европейският съюз насърчава справедливото и ефективно данъчно облагане в рамките на единния пазар, което предполага всички данъци да се събират там, където са дължими. ЕСП провери как Европейската комисия наблюдава прилагането и ефективността на системата за обмен на данъчна информация и как държавите членки използват обменената информация. Тя констатира, че системата е добре установена, но е необходимо да се направи повече по отношение на наблюдението, гарантирането на качеството на данните и използването на получената информация. ЕСП препоръчва Комисията да увеличи обхвата на законодателната рамка на ЕС и да доразвие наблюдението и насоките. Също така препоръчваме държавите членки да използват по-добре информацията, която получават.

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.