Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->
Преглед № 02/2021: Действия на ЕС за справяне с ниското ниво на цифрови умения

Bulgarian icpdf.png 3 MB
23.02.2021

В днешния свят доброто равнище на цифрови умения е все по-важно както на работното място, така и извън него. През 2019 г. много зрели хора в ЕС не са притежавали основни цифрови умения, което показва „цифрово разделение“ между възрастните със и без тези умения. През последните години е постигнат ограничен напредък в намаляването на това разделение.

В настоящия преглед ЕСП разглежда какви действия е предприел ЕС за п​одобряване на ситуацията и какви са плановете за периода 2021—2027 г. Въпреки че ЕС е увеличил предоставяните на държавите членки насоки и подкрепа, има относително малко финансирани от ЕС проекти, насочени към основните цифрови умения на възрастните. Въз основа на своя анализ ЕСП откроява основните предизвикателства пред ЕС за преодоляване на цифровото разделение в бъдеще.