Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 07/2021: Космически програми на ЕС „Галилео“ и „Коперник“ — предлагането на услуги е започнало, но за използването им е необходим допълнителен тласък

Bulgarian icpdf.png 3 MB
21.04.2021

Глобалната навигационна спътникова система „Галилео“ и програмата за наблюдение на Земята „Коперник“ са водещите програми в космическата политика на ЕС. Те предоставят ценни услуги, които дават възможност за по-прецизна навигация и измерване на времето, и осигуряват важни данни за Земята.

Все още липсва обаче всеобхватна стратегия за насърчаване на използването на тези услуги, както и концептуална статистическа рамка за надеждна оценка на ползите от програмите.

Европейската сметна палата (ЕСП) откри недостатъци в наблюдението на навлизането на услугите и отбеляза, че някои ключови функции на „Галилео“ още не са налични. Целите и въздействието на няколко основни действия в подкрепа на навлизането на услугите, предоставяни от програмите „Галилео“ и „Коперник“, са неясни, а Комисията се е възползвала само частично от възможностите за насърчаване на използването на услугите чрез законодателство или стандарти на ЕС.

ЕСП отправя препоръки за преодоляване на тези проблеми.

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.