Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->
Годишни доклади за финансовата 2020 година

Bulgarian icpdf.png 16 MB
26.10.2021

​Всяка година ЕСП извършва одит на приходите и разходите на бюджета на ЕС и изразява своето становище относно надеждността на годишните отчети, както и относно съответствието на приходните и разходните операции с правилата и разпоредбите.

През 2020 г. разходваните от ЕС средства възлизат общо на 173,3 млрд. евро, което представлява 1,1 % от БНД на 27-те държави членки на ЕС и Обединеното кралство, взети заедно. Бюджетът на ЕС се приема ежегодно (в контекста на седемгодишната финансова рамка) от Европейския парламент и от Съвета. 2020 г. беше последната година преди началото на новата многогодишна финансова рамка.

Правилното разходване на бюджета е основна отговорност на Европейската комисия, както и на другите институции и органи на ЕС. За около две трети от разходите обаче — основно в областите „Природни ресурси“ и „Сближаване“ — тази отговорност е споделена с държавите членки.

Одиторите на ЕСП тестват извадки от операции, за да достигнат до статистически обоснована оценка на това в каква степен приходите и различните разходни области са засегнати от грешки („процент грешки“).