Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 11/2021: Извънредно подпомагане за производителите на мляко в ЕС през периода 2014—2016 г. -  Потенциал за подобряване на бъдещата ефективност

Bulgarian icpdf.png 3 MB
24.06.2021

След връх през 2014 г. средната цена на млякото, получена от производителите на мляко в ЕС, започва да спада. В средата на 2016 г. цените отново започват да нарастват.

ОСП включва редица инструменти за преодоляване на смущенията на пазара. Директните плащания играят стабилизираща роля, тъй като осигуряват постоянен източник на доходи за земеделските стопани. Целта на една „защитна мрежа“ е да подпомага цените, като временно отстранява излишъците от млечни продукти от пазара. Комисията също може да приема извънредни мерки срещу заплахи от смущения на пазара — тя е направила това в периода между 2014 г. и 2016 г.

Европейската сметна палата (ЕСП) провери доколко добре Комисията и съответните органи в държавите членки са успели да реагират на смущенията на пазара на мляко и млечни продукти в периода 2014—2016 г. Като цяло ЕСП установи, че Комисията и държавите членки са приели широкообхватни мерки за подпомагане на земеделските стопани по време на смущенията на пазара, но че направеният от тях анализ е по-скоро недостатъчен, за да се вземе решение относно равнището на необходимата подкрепа и нейното насочване.

​Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.