Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 19/2021: Подкрепа от Европол за борба с контрабандата на мигранти — ценно партньорство, но с недостатъчно използване на източници на данни и измерване на резултатите

Bulgarian icpdf.png 4 MB
30.09.2021

Незаконното превеждане на мигранти през границите представлява голямо предизвикателство за ЕС в хуманитарната област и в областта на сигурността в последните години. Одитът на Европейската сметна палата (ЕСП) разгледа дали Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) е подпомогнала ефективно държавите — членки на ЕС, при разбиването на престъпните мрежи, участващи в контрабандата на мигранти. ЕСП констатира, че партньорите на Европол оценяват предоставената подкрепа, но не успя да оцени пълното въздействие на тази подкрепа поради съществуващите слабости в измерването на резултатите. Също така те констатираха, че Агенцията е използвала ограничено наличните европейски източници на данни. ЕСП препоръчва на Европол да използва всички налични източници на данни, да засили обмена на данни със своите партньори, да подобри мониторинга и докладването на резултатите от дейностите си във връзка с контрабандата на мигранти, както и да направи по-прозрачен процеса на приоритизиране на случаите на контрабанда на мигранти, възникващи в държавите членки.

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.