Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 24/2021: Финансиране, основано на резултатите, в политиката на сближаване — достойна амбиция, но остават пречки в периода 2014—2020 г.

Bulgarian icpdf.png 2 MB
21.10.2021

Европейската сметна палата (ЕСП) разгледа използването на инструменти за финансиране, основано на резултатите, в политиката на сближаване през периода 2014—2020 г. Одиторите провериха изискването за изпълнение на специфични предварителни условия, задължителния резерв за изпълнение, както и моделите на финансиране, основани на резултатите. При одита беше потвърдено, че и трите инструмента са довели до нови подходи към изпълнението. Те обаче не са променили съществено начина, по който се разпределя и отпуска финансиране от ЕС. ЕСП препоръчва на Комисията да използва по най-добрия начин отключващите условия през периода 2021—2027 г.; да подготви на ранен етап условията за ефективен междинен преглед през 2025 г.; да прецизира правилата, на които се основава моделът „финансиране, което не е свързано с разходите“; и да прецизира подхода за предоставяне на увереност относно финансирането от ЕС чрез модела „финансиране, което не е свързано с разходите“.

​Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.