Specific annual report on joint undertakings|1d16f1f2-89be-487f-b72d-e9e556f966e9;Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->
Кратък преглед на одита на съвместните предприятия на ЕС за 2020 г.

Bulgarian icpdf.png 3 MB
12.11.2021

Европейската сметна палата (ЕСП) завери отчетите за 2020 г. и свързаните с тях операции на всички съвместни предприятия на ЕС — публично-частни партньорства на ЕС с научноизследователския и промишления сектор. През тази седма година от техния десетгодишен цикъл на съществуване повечето съвместни предприятия (СП) вече са изпълнили около две трети от дейностите си по програма „Хоризонт 2020“, която е рамковата програма на ЕС за финансиране на научни изследвания и технологично развитие. Одиторите отбелязват също, че съвместните предприятия са си сътрудничели за поддържане на непрекъснатост на дейността по време на пандемията от COVID-19 и смекчаване на евентуалните последици върху предоставянето на техните услуги.