Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 26/2021: Редовност на разходите по политиката на сближаване на ЕС — Комисията оповестява ежегодно минимален и неокончателен процент на грешките

Bulgarian icpdf.png 2 MB
23.11.2021

​​Областта „Сближаване“ съставлява един от най-големите дялове от бюджета на ЕС. Тя е и област на политика, за която ЕСП смята, че е налице висок риск от нередовни разходи. Изчисляването на достоверен и надежден процент на грешките при разходите в областта на сближаването е ключов елемент от оповестяването и наблюдението от страна на Комисията във връзка със съответствието на разходите в тази област с правните разпоредби. От констатираните от ЕСП факти може да се заключи, че ключовите показатели за изпълнението, публикувани в годишните отчети за дейността на съответните генерални дирекции и в Годишния доклад на Комисията за управлението и изпълнението, отразяват минималната стойност за процента на грешките и тя не е окончателна. Това се дължи на факта, че Комисията не е разгледала достатъчно оперативни програми и операции в своите одити на съответствието, на присъщите ограничения на нейните документни проверки и на слабостите, свързани с нейната одитна дейност.

​Специален доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.