Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->
Преглед № 05/2021: Рамка на ЕС за големи проекти за  транспортна инфраструктура — международно сравнение

Bulgarian icpdf.png 2 MB
25.11.2021

​​Големите инфраструктурни проекти играят ключова роля за изграждането на трансевропейската транспортна мрежа на ЕС. Настоящият преглед сравнява рамката на ЕС за тяхното изпълнение с избрани държави, като идентифицира практиките, от които Комисията и създателите на политики биха могли да почерпят вдъхновение и ако е необходимо, да ги адаптират към контекста на ЕС.

Европейската сметна палата (ЕСП) не установи практики, които биха могли да допринесат за отстраняване на слабостите на ЕС, свързани със стратегията. Въпреки това, за процесите, свързани с координацията, подбора, мониторинга и последващата оценка, ЕСП открои подходящи примери.

​ЕСП анализира също така текущия бюджет и закъсненията в графика на шест проекта, съфинансирани от ЕС. В сравнение с глобалния референтен показател при четири от тези проекти се наблюдава по-малък бюджетен преразход, но при повечето от тях — по-големи закъснения в графика.