Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 27/2021: Подкрепа от ЕС за туризма — необходимост от нова стратегическа ориентация и по-добър подход на финансиране

Bulgarian icpdf.png 5 MB
14.12.2021

Туризмът е ключов икономически сектор в ЕС. Пандемията от COVID-19 оказа огромно и безпрецедентно въздействие върху сектора на туризма, като рязко намали туристическите потоци, а оттам и приходите на предприятията, свързани с туризма. Извън рамките на това пряко сътресение секторът на туризма е изправен пред други, по- дългосрочни предизвикателства, свързани с екологичната и цифровата трансформация, с неговата конкурентоспособност, устойчивост и издръжливост.

Комисията е формулирала настоящата си стратегия за туризма на ЕС още през 2010 г. От 2015 г. насам и до пандемията от COVID-19 Комисията е преразглеждала приоритетите в областта на туризма в контекста на стратегиите за политиката в по-общ план, но не ги е претворила в конкретен план за действие в подкрепа на тяхното изпълнение. В отговор на огромното въздействие на пандемията от COVID-19 върху сектора на туризма на ЕС Комисията е предприела действия за формулиране на програма за туризма за периода до 2030 г. При извършения от ЕСП анализ на проекти по ЕФРР в областта на туризма се установиха смесени резултати: някои проекти са били устойчиви и са допринесли за насърчаване на туристическата дейност в региона, но други са имали само ограничено въздействие. В няколко случая недостатъци при първоначалното планиране на проектите и при оценките на нуждите, както и на етапа на подбор на проектите са довели до намаляване на обхвата на проектите, до забавяния и преразходи по време на тяхното изпълнение. Комисията е предложила мерки за смекчаване на въздействието на кризата, причинена от COVID-19, върху туристическия сектор на ЕС.

ЕСП препоръчва Комисията да формулира нова стратегия на ЕС за туризма. Освен това Комисията следва да насърчи държавите членки да прилагат процедури за подбор по отношение на инвестициите в туризма, финансирани по линия на ЕФРР, за да се подкрепи новата стратегическа ориентация.

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.