Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 05/2022: Киберсигурност в институциите, органите и агенциите на ЕС — нивото на подготвеност като цяло не съответства на заплахите

Bulgarian icpdf.png 3 MB
29.03.2022

​​Броят на кибератаките срещу институциите, органите и агенциите на ЕС (EUIBA) се увеличава рязко. Тъй като тези институции са тясно свързани, слабостите в една от тях могат да изложат останалите на заплахи за сигурността. Европейската сметна палата (ЕСП) разгледа дали EUIBA разполагат с подходящи механизми за защита срещу киберзаплахи. Установихме, че като цяло тяхната подготвеност не отговаря на заплахите, както и че различните организации имат различно ниво на зрялост в областта на киберсигурността. ЕСП препоръчва на Комисията да предприеме действия за подобряване на подготвеността на EUIBA, като предложи въвеждането на задължителни правила за киберсигурност и увеличаването на ресурсите, заделени за Екипа за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС (CERT-EU). Комисията следва също така да насърчава полезните взаимодействия между EUIBA, а CERT-EU и Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност следва да фокусират подкрепата си за по-малко подготвените организации.

​Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.