Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->
Годишни доклади за финансовата 2021 година

Bulgarian icpdf.png 15 MB
13.10.2022

Всяка година Европейската сметна палата (ЕСП) извършва одит на приходите и разходите на бюджета на ЕС и изразява своето становище относно надеждността на годишните отчети, както и относно съответствието на приходните и разходните операции с правилата и разпоредбите.

През 2021 г. разходите на ЕС възлизат на 181,5 млрд. евро, което представлява 1,3 % от общия брутен национален доход на 27-те държави — членки на ЕС. Като се вземе предвид финансирането по Механизма за възстановяване и устойчивост (46,5 млрд. евро), предвидено в отговор на социално-икономическите последици от пандемията, общият размер на извършените от ЕС плащания през 2021 г. се равнява на 228,0 млрд. евро. Бюджетът на ЕС се приема ежегодно — в контекста на седемгодишна финансова рамка — от Европейския парламент и от Съвета. Изминалата 2021 г. е първата година от изпълнението на новата многогодишна финансова рамка.

Правилното разходване на бюджета е отговорност главно на Европейската комисия, заедно с другите институции и органи на ЕС. За около две трети от разходите обаче — основно в областите „Природни ресурси“ и „Сближаване“ — тази отговорност е споделена с държавите членки.

Одиторите на ЕСП тестват извадки от операции, за да достигнат до статистически обоснована оценка за нивото на грешки в приходите и различните разходни области.