Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->
Доклад относно резултатите, постигнати с бюджета на ЕС — състояние в края на 2021 година

Bulgarian icpdf.png 10 MB
14.11.2022


Европейската сметна палата разгледа
резултатите от изпълнението на разходните
програми, финансирани от бюджета на ЕС, в
края на 2021 г., като се базира на данни за
изпълнението, предоставени от Комисията и
други източници, както и на свои наскоро
извършени одити и прегледи. Основната тема
на тазгодишния доклад относно резултатите е
интегрирането на хоризонталните
(междусекторните) приоритети на политиката в
бюджета на ЕС. В доклада се оценява дали
хоризонталните приоритети са включени в
одитираните разходни програми на ЕС, както и
дали Комисията прилага подходяща рамка за
изпълнение, с която да се измерва приносът на
бюджета на ЕС към тези приоритети.​