Opinion|84856f80-329c-401b-b891-eca6d7bb6985;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Становище 04/2022 - REPowerEU

Становище 04/2022 - REPowerEU

Bulgarian icpdf.png 1 MB
26.07.2022

Становище 04/2022 (параграф 4 от ДФЕС съгласно член 287, параграф 4 и член 322, параграф 1, буква а) от ДФЕС) относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2021/241 във връзка с главите за REPowerEU в плановете за възстановяване и устойчивост и за изменение на Регламент (ЕС) 2021/1060, Регламент (ЕС) 2021/2115, Директива 2003/87/ЕО и Решение (ЕС) 2015/1814 [2022/0164 (COD)]