Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1;Specific annual report on agencies|a7308cc9-0ad1-48ab-85e2-115cec5bfd1e
-->
Годишен доклад относно агенциите на ЕС за финансовата 2021 година

Bulgarian icpdf.png 4 MB
27.10.2022

​Агенциите на ЕС следва да засилят прилаганите правила и контрол, за да сведат до минимум риска напускащите ръководители и висши служители да заемат позиции в частния сектор, които биха могли да доведат до конфликт на интереси и да изложат на риск почтеността на институциите на ЕС. Това се посочва в Годишния доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) относно агенциите на ЕС, който беше публикуван днес. Същевременно ЕСП — пазителят на финансовите интереси на ЕС, потвърждава, че счетоводството на агенциите е надеждно, и заверява отчетите им за 2021 г. Одиторите дават задоволителна оценка на събирането на приходи за операциите на всички 44 агенции и изразяват одитно становище без резерви относно разходите за всички агенции с изключение на една, въпреки непреодолените проблеми в областта на обществените поръчки.