Opinion|84856f80-329c-401b-b891-eca6d7bb6985
-->
Становище 08/2022 (съгласно член 322, параграф 1 от ДФЕС) BG относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Социален фонд за климата, преразгледано от Съвета

Становище 08/2022 (съгласно член 322, параграф 1 от ДФЕС) BG относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Социален фонд за климата, преразгледано от Съвета

Bulgarian icpdf.png 664 KB
16.12.2022