-->

Регионално развитие

Разходите за политиката на сближаване представляват значителен дял от бюджета на ЕС и от публичните инвестиции в много държави членки. Сметната палата изготвя редовни доклади относно разработването, изпълнението и мониторинга на програмите и проектите в областта на сближаването.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. Икономическото и социалното сближаване са от съществено значение за ЕС. Високото и нарастващо неравенство може да навреди на обществата в много отношения — не само по отношение на икономическия растеж, но и да възпрепятства сближаването. В близките години може да се очаква, че все повече ще отслабва ефективността и ефикасността на политиката в областите сближаване и развитие на селските райони за намаляване на неравенството между регионите. Същевременно разходите за сближаване подпомагат други цели на политиката на ЕС и през програмния период 2021—2027 г. те ще бъдат все по-обвързани с Европейския семестър.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.