-->

Околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 

Все по-очевидно е, че може да се наложи промяна на настоящия подход към използването на природните ресурси и опазването на околната среда с цел преодоляване на продължителния натиск върху екосистемите в света, както и върху начина на живот на гражданите на ЕС. Тази нова реалност е залегнала в работата на Сметната палата в области като изменението на климата и замърсяването. ЕС е изправен и пред нови предизвикателства по отношение на общественото здраве и веригата за доставки на храни.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. Опазването на околната среда, смекчаването и адаптирането към последиците от изменението на климата, както и борбата със замърсяването на въздуха, почвите и водите, са значителни предизвикателства, които могат да бъдат преодолени само посредством сътрудничество в рамките на ЕС и извън неговите граници. ЕС традиционно е световен лидер и в трите посочени области, но за постигането на по-добра насоченост и ефективност може да се наложи промяна на начина на разработване и прилагане на политиките.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.