-->

Транспорт и туризъм

 

Транспортът и мобилността са залегнали в основата на европейския проект. Европейските проекти в областта на транспорта — избирани пряко и съфинансирани от Европейската комисия, се финансират по линия на подфункцията от бюджета на ЕС „Конкурентоспособност за растеж и работни места“. По-голямата част от финансирането от ЕС за проекти в областта на транспорта обаче все още идва от бюджета за политиката на сближаване.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. В бъдеще цифровата революция ще има сериозно отражение върху потока на движение посредством въздействието си върху логистичните вериги и промените в поведението на потребителите. В Европа е необходимо да бъде изградена, приспособена и поддържана транспортна инфраструктура, която да се справи с очаквания поток на движение. За целта в близките години ще са необходими значителни публични инвестиции, както и нови подходи към финансирането им. Същевременно екологосъобразните решения, като например електрическите превозни средства и технологиите за съвместно ползване на автомобили, ще придобият по-голяма важност. Правителствата ще трябва да адаптират инфраструктурните и транспортните системи.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.