-->

Икономически и парични въпроси

 

Икономическата и финансова криза разкри слабости в икономическото управление на ЕС, както и продължаващи рискове за европейската финансова и банкова система. Сметната палата споделя стремежа на комисията по икономически и парични въпроси да се направи необходимото за това поуките, извлечени през периода на кризата, да бъдат използвани възможно най-ефективно на всички равнища.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. Сметната палата очаква, че фискалната устойчивост, която все още е уязвим финансов сектор, ще продължи да среща предизвикателства на фона на забавения процес на глобализация и на намаляващата подкрепа за системата на свободен пазар след икономическата криза. Относителната конкурентоспособност на икономиката на ЕС заплашва да запази низходящата си тенденция предвид възхода на Китай и на други бъдещи световни икономически сили.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.