-->

Култура и образование

 

Инвестирането в образованието е от ключово значение за на производителността на труда, професионалното развитие и икономическия растеж. С оглед на това Европейският социален фонд е отпуснал близо 34 млрд. евро за подкрепа на мерките в областта на образованието в периода 2014 —2020 г. Образованието е тема, която присъства редовно в много от докладите на Сметната палата в областта на заетостта и социалната политика.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. Според Сметната палата редица тенденции ще трансформират образованието, което познаваме днес. Цифровата грамотност ще придобие още по-голямо значение и секторът на образованието ще трябва да преосмисли учебните планове. Проблемът, свързан с недостатъчните технически умения на по-старите поколения, може да се задълбочи, ако образователната система не отговори по целесъобразен начин на нуждите на променящото се модерно общество.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.