-->

Външни работи

ЕС е глобален партньор и в предложения нов бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. се предвижда значително увеличение на финансирането за външни дейности до общо около 123 млрд. евро. Докладите на Сметната палата в тази област проверяват разходите в конкретни държави и разглеждат хоризонтални въпроси.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. Основаният на правила международен ред е под все по-голям натиск и Европа се откроява като защитник на многостранното сътрудничество, човешките права и либералните ценности. Много експерти предвиждат противопоставяне между автокрацията и демокрацията, което ще обуслови геостратегическите параметри на 21-ви век. Авторитарните страни все повече ще се стремят да подронват основните демократични принципи, като например принципите на правовата държава и защитата на правата на човека.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.