-->

Земеделие и развитие на селските райони

Общата селскостопанска политика (ОСП) е в основата на политиките на ЕС. През 2019 г. подкрепата на ЕС за земеделските стопани по подфункция „Устойчив растеж — природни ресурси“ е над 57 млрд. евро. В качеството си на традиционна политика на ЕС, ОСП има за цел, наред с другото, да подпомага земеделските стопани и да подобрява производителността в селското стопанство, както и да гарантира стабилното предлагане на храна на достъпни цени, защитата на земеделските стопани от Европейския съюз и поддържането на селските райони и ландшафта в целия ЕС. Тъй като това е огромна разходна област (около 38 % от годишния бюджет на ЕС), нейното финансовото управление е от съществено значение. Още през 2019 г. Сметната палата разгледа конкретни теми, свързани със селското стопанство, като например стабилизиране на доходите на земеделските стопани, нови технологии за получаване на изображения за селскостопански мониторинг, система за контрол на биологични продукти, химически опасности в храните. В ОСП за периода след 2020 г. ще бъдат определени нови цели и, наред с другото, подпомагането за доходите ще бъде адаптирано в известна степен, както и ще се поставят амбициозни цели по отношение на действията, свързани с околната среда и климата.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. В съответствие с новата ОСП ще станем свидетели на по-тясна връзка между изменението на климата, конкуренцията за ресурси и опазването на средата, в която живеем. Екологосъобразните решения ще придобият по-голяма важност за всеки сектор от икономиката, като например транспорта, строителството и земеделието. Това ще доведе до икономически последици на местно и национално равнище, както и на равнището на ЕС като цяло.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.