-->

Права на човека

Ценности като зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава, както и зачитане на правата на човека са залегнали в Договорите за ЕС.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. Противопоставянето между автокрацията и демокрацията ще обуслови геостратегическите параметри на 21-ви век. Основаният на правила международен ред е под все по-голям натиск и Европа се откроява като защитник на кооперативния мултилатерализъм, човешките права, принципите на правовата държава и демократичните ценности. Авторитарните страни все повече ще се стремят да подронват основните демократични принципи, като например принципите на правовата държава и защитата на правата на човека.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.