-->

Заетост и социални въпроси

 

Докладите на Сметната палата разглеждат редица въпроси, свързани със създаването на работни места и социалната справедливост.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. Поради предишни корекции пазарът на труда на ЕС се сблъсква с проблеми, като например дълготрайната и младежката безработица, нискокачествената заетост, заетостта на непълен работен ден, временната заетост, както и въздействието на демографските промени и миграцията. Технологичният напредък изисква нови умения. Липсата на технически умения сред работниците е все по-голям проблем в Европа, особено сред хората на средна и по-напреднала възраст. Същевременно до 2020 г. се очаква над половината от работната сила да бъде формирана от хора, израснали в условията на мобилност и свързаност.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.