-->

Вътрешен пазар и защита на потребителите

Свободното движение на стоки и услуги са две от четирите основни свободи на ЕС. Одитната дейност на Сметната палата в тази област е по линия на подфункцията от бюджета на ЕС „Конкурентоспособност за растеж и работни места“.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. Международните правила, свободната търговия и многостранното сътрудничество са основни принципи на ЕС. На фона на възникващата тенденция на протекционизъм тези принципи ще бъдат под натиск от нови послания за това какво следва да постигне свободната търговия, за кои групи тя следва да се счита за „справедлива“ и как се разпределят разходите и ползите от нея.

От друга страна, колкото са по-малко възможностите за търговия с държавите извън ЕС, толкова по-благоприятен става вътрешният пазар на ЕС за националните икономики. Въпреки това, дори след повече от 20 години от стартирането на инициативата за единния пазар, все още не са преодолени много пречки пред свободното движение на стоки и услуги между държавите членки.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.