-->

Развитие

Европейският съюз е най-големият донор на помощ в света. В докладите си Сметната палата представя своите проверки на разходите в конкретни държави и разглежда някои хоризонтални въпроси.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. Западноевропейските държави в момента са във фаза на относителен спад, докато други държави, като например Китай и Индия, играят все по-значителна роля в международната политика и оказват влияние в световен мащаб върху политиките в областта на енергетиката, климата, сигурността, търговията и развитието. Стабилността и икономическото развитие са от съществено значение за намаляване на миграционния натиск от Африка към Европа — една от причините, поради които политиката на ЕС цели да намали напрежението в отделни африкански държави и между тях. Същевременно появата на нови участници застрашава традиционната икономическа роля на ЕС в този географски район.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.