-->

Петиции

Европейският парламент има основна роля, като помага за идентифицирането на проблеми, свързани с прилагането на законодателството на ЕС на национално равнище, и с опасенията на гражданите и жителите на ЕС като цяло. Макар че в по-голямата си част одитите на Сметната палата проверяват дали държавите членки спазват законодателството на ЕС като условие за получаване на плащания от бюджета на ЕС, Сметната палата може да разглежда и това как Комисията изпълнява и отчита надзорните си дейности.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. Все по-често се изразяват искания за прозрачност и участие в решенията на правителството и публичните органи. Социалните медии създават нови форми на политически дебат. Правителствата са въвели официални онлайн платформи, чрез които гражданите да подават сигнали за престъпления, да изразяват коментари относно политиката или да участват в петиции за промяна. Електронното правителство се превръща в хоризонтален трансформиращ фактор, който подпомага възможността на правителствата да предоставят услуги.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.

1234567 ...