-->

Правни въпроси

Европейският съюз е изграден въз основа на общи ценности и на принципите на правовата държава. Също както Парламента, Сметната палата вярва, че съществуващите механизми на равнището на ЕС следва да гарантират, че между законодателството на ЕС и финансирането от ЕС има съответствие. Подобряването на законодателството и повишаването на ефикасността, от една страна, и разходната ефективност при изпълнението на политиките и програмите, са двете страни на една и съща монета.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. В близките години Сметната палата очаква Европейската комисия, Парламента и Съвета да продължат да прилагат принципите на по-доброто регулиране при законотворчеството на ЕС. Същевременно новите технологии и научният напредък ще повдигнат правни, етични и социални въпроси пред създателите на политики. С напредъка в изкуствения интелект и редактирането на генома ще се увеличи броят на етичните дилеми и е възможно нормативната уредба да не успява винаги да бъде в крак с промените. Повишеното използване на технологиите за анализ на данни ще създаде натиск както върху правната, така и върху регулаторната рамка.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.