-->

Бюджети

Основната отговорност на комисията по бюджети е многогодишната финансова рамка (МФР), която очертава дългосрочните разходни програми на ЕС. Управлението на прехода от една МФР към следващата е много важно за доброто финансово управление. Сметната палата многократно е призовавала за по-сериозно акцентиране върху добавената стойност през периода 2021—2027 г. в съчетание с по-голяма гъвкавост и прозрачност, както и по-добра отчетност.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. През последното десетилетие бюджетът на ЕС е предоставил финансова подкрепа посредством алтернативни механизми, като например финансови инструменти, публично-частни партньорства и бюджетна подкрепа. Сметната палата ще продължи да оценява дали посочените инструменти, или евентуално нови методи за изпълнение на политиката на ЕС, са подходящи за целта и дали гарантират ефикасно и ефективно изразходване на средствата на ЕС. Тя ще следи внимателно и за евентуалните предложения за преразглеждане на финансирането на бюджета на ЕС или за преразпределение на средства през програмния период 2021—2027 г.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.