-->

Бюджетен контрол

 

Одиторите провеждат тесни консултации с комисията по бюджетен контрол, особено по въпроси, свързани с управлението на бюджета на ЕС. Одиторите следят за това парите на данъкоплатците да се изразходват ефикасно, ефективно и в съответствие със законодателството на ЕС. Сметната палата одитира отчетите на институциите, органите, агенциите на ЕС и съвместните предприятия (СП) и отправя предложения за подобрения с цел да се гарантира добро финансово управление. Сметната палата извършва и одити на изпълнението на програми и проекти на ЕС с цел да провери дали те постигат най-доброто съотношение между разходи и ползи.

Нашите годишните доклади съдържат резултатите от финансовите одити и одитите на съответствието на бюджета на Европейския съюз, на Европейските фондове за развитие, на всички институции и агенции на ЕС, както и на СП. Те включват годишните декларации за достоверност и конкретни оценки на основните области на бюджета и могат да обхващат също така въпроси на бюджетното управление и постигнатите резултати от дейността.

Сметната палата обикновено представя специалните си доклади пред комисията по бюджетен контрол. Както годишните, така и специалните доклади служат като основа за годишната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, провеждана от Парламента под ръководството на комисията по бюджетен контрол.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. Според Сметната палата в бъдеще се очертават редица предизвикателства за ЕС, като например цифрова трансформация на икономиката и обществото, изменение на климата, натиск върху принципите на правовата държава и демокрацията, забавяне на процеса на глобализация, нарастващо неравенство и все по-националистическите нагласи. Всички тези предизвикателства могат да имат значителни икономически и бюджетни последици.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.

1234567 ...